Aanmelden lidmaatschap

Controle vraag

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ondergetekende geeft zich hierbij, tot wederopzegging, op als lid van S.F.C.T. LEK te Schipluiden. Hij/zij heeft zich op de hoogte gesteld van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Met het verzenden van uw aanmelding als lid van SFTC LEK, verklaart u akkoord te gaan met de privacy verklaring zoals deze staat beschreven op de website van SFTC LEK onder de pagina Informatie>AVG.