Aanmelden lidmaatschap

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ondergetekende geeft zich hierbij, tot wederopzegging, op als lid van S.F.C.T. LEK te Schipluiden. Hij/zij heeft zich op de hoogte gesteld van de statuten en het huishoudelijk reglement.