AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van S.F.T.C. LEK, gevestigd te SCHIPLUIDEN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27267985.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.F.T.C. LEK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door S.F.T.C. LEK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Administratie van S.F.T.C. LEK;
 • Versturen van digitale berichten (e-mails of nieuwsbrieven);
 • Verstrekken van informatie aan de Nederlandse Toer Fiets Unie (N.T.F.U). ten behoeve van het lidmaatschap bij de N.T.F.U., het abonnement op het periodiek magazine “Fietssport Magazine” en het afsluiten van de collectieve fietsschadeverzekering;
 • Verstrekken van informatie aan de kledingleverancier van het clubtenue ten behoeve van het verrichten en versturen van aankopen.

Grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is:  de lidmaatschapsovereenkomst

Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden door S.F.T.C. LEK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het voeren van de ledenadministratie (de N.T.F.U.);
 • Betalingen en ontvangsten (Rabobank);
 • Levering van de clubkleding (Bioracer)
 • Internet (webhosting website, Versio) en e-mail (caiway)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

S.F.T.C. LEK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens S.F.T.C. LEK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van S.F.T.C. LEK. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op: rpeeters@kabelfoon.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Externe partijen

 

         
Het uitvoeren van

de lidmaatschaps-overeenkomst;

Ledenadministratie;

Abonnement Fietssport Magazine;

Collectieve Fietsschadeverzekering

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Geslacht

 

 

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst Indien u lid bent is de bewaartermijn  gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na opzegging: tot 1 januari van het volgende jaar.

 

Nederlandse

Toer Fiets Unie

(N.T.F.U.)

Financiële Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Geslacht

·   Bankgegevens

 

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Géén externe partij

Administratie wordt

In eigen beheer gedaan. Ook géén externe partij voor wat betreft financiële software.

Het verrichten van de aankopen van clubkleding  en het versturen van de gekochte kledingstukken door Bioracer ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Geslacht

·   Bankgegevens

·   (Kledingmaat)

 

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.  Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Leverancier van de clubkleding:

Bioracer

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief.

Géén commerciële boodschappen.

Het betreft slechts informatie m.b.t. activiteiten binnen de vereniging

 

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is als lid van de vereniging. E-mails via Caiway